انتخاب رنگ فرایندی پیچیده است

انتخاب رنگدر سالهای اخیرطراحان محیطی بیشتر گرایش داشته اند تا با استفاده از رنگ ها در مقیاس وسیع و متنوع پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان باشند. تقریبا در تمام تولیدات از گیره کاغذ، تا اتومبیل و وسایل تبلیغی و حتی فضاهای معماری می توان این امر را مشاهده کرد. رنگ ها همانطور که جهان ما راقابل تشخیص می سازند قادرند که استفاده از محصولی را توسعه دهند و یا مورد توجه عموم سازند. رنگ هر محصول یک رسانه است و همواره پیامی را به مخاطب خود مخابره می کند. این پیام به حکم قانون ارتباطات با ایجاد واکنش هایی از سوی مخاطب پاسخ داده خواهد شد. به عبارتی دیگر یک فرآیند ارتباطی در مواجهه و یا استفاده از محصول با دیدن آن صورت خواهد گرفت و در نتیجه آن واکنشی نیز روی خواهد داد. برای مثال برس مسواک که برای استفاده یک گروه که ممکن است یک خانواده باشند در نظر آورید، هریک از افراد خانواده، برس مسواک خود را با رنگ شناسایی خواهند کرد رنگ برس ها حامل پیامی است و آگاهی می دهد که هر برس متعلق به چه کسی است.

انتخاب رنگ نما
در این نمونه رمزهای پیام در یک گروه کوچک یعنی یک خانواده قرارداد شده است و رنگ ها نیز با یک اختلاف زیاد انتخاب شده اند، تا شناسایی سریع و روشن انجام گیرد. در نتیجه واکنش ها نیز حساب شده و به طور تقریبی قابل اداره کردن و در جهت هدف پیام رسان خواهند بود. اما همیشه انتخاب رنگ به این آسانی نیست و رمزهای قرارداد شده نمادهای رنگی کمی پیچیده ترند.
در زمینه تبلیغات و تجارت کارشناسان همواره مجبور به استفاده از موفق ترین نمادهای رنگی هستند. نمادهایی که دارای ترکیب صحیح، مرتبط با زمان و مکان ارائه باشد. در حافظه بماند و خصوصیاتی را نیز معرفی کند.
در انتخاب رنگ ها مسائل زیادتری وجود دارد که باید در نظر گرفته شود، در مرحله ی اول شناسایی و باز تولید رنگ ها بسیار مهم است. وجود یک مرجع که بتواند رنگ ها را مرتب و اندازه گیری و باز تولید کند ضروری به نظر خواهد رسید. همچنین رمزهای قرارداد شده برای درک رنگ ها همیشه به صورت آگاهانه نخواهد بود . بلکه بیشتر در بستر فرهنگ و باورهای دینی و تحت تأثیر شرایط اقلیمی جوامع انسانی است. از طرفی دانش زیباشناسی رنگ ها نیز مطرح است. تأثیرات ادراکی نیز در رنگ ها وجود خواهند داشت که کار را پیچیده تر می کنند.
در طراحی معماری نیز عوامل متعددی در انتخاب رنگ فضا ها و سطوح به خصوص درنمای ساختمان تاثیر گذارند.علاوه بر زمینه های زیبایی شناسی،توجه به سیمای شهری،شرایط اقلیمی و فرهنگی،همچنین جنبه های کاربردی ، انتخاب رنگ نمای ساختمان را به فرایندی پیچیده و مستلزم داشتن دانش مرتبط با آن تبدیل می سازد.


خبرنامه ایمیلی !