اندودهای سیمانی و انواع آن

سیمانکاری ساختمان

اندودهای سیمانی قدیمی ترین نوع اندودهای ساختمانی هستند که هنوز هم جایگاه خود را در ساختمان سازی و معماری دارند. در اندود سیمانی معمولاً از سیمان پرتلند سفید یا رنگی استفاده می کنند که مواد اولیه آن ترکیبات رنگزای درحد مجاز دارد و بیشتر به مصرف نماسازی، بند کشی و کارهای تزیینی میرسد. در اندود سیمانی باید بین مواد چسباننده و سنگدانه ها و نیز دانه بندی شن و ماسه تناسب درستی وجود داشته باشد. انقباض قشر میانی باعث بروز ترک در قشر رویه می شود، از این رو فاصله زمانی بین اجرای قشرهای میانی و رویه، باید کافی و از ۷ روز کمتر نباشد. باید توجه داشت که ماله کشی زیاد باعث جمع شدن قسمت نرم ملات روی سطح کار شده و انقباض بیش تر لایه را سبب میشود. پرداخت لیسه ای به طریق خشک برای سطوح افقی، نیازمند استفاده از الک به چشمه ۰/۵ تا ۰/۷ میلی متر است. قشر روی اندود تازه باید به ضخامت ۱۵ تا ۲ میلی متر باشد و با ماله کشی سریع صاف شود تا سیمان آب اندود را جذب نکند. برای پرداخت لیسه ای اندودهای قائم، باید از یک لایه دوغاب سیمان به ضخامت ۲-۳ میلیمتر استفاده کرد. سیمان باید در آب الک شده باشد و بر روی قشری که فقط اندکی خشک شده، اجرا و ماله کشی شود. از روشی اخیر برای اندودکاریهای اسطوح افقی نیز می توان استفاده کرد.


سیمانکاری تخته ماله ایاین اندود حداقل از دو قشر تشکیل می شود. نخست باید زیرسازی مطابق روا داری های تعیین شده آماده شود. سپس قشر آستر به ضخامت ۱/۵ سانتی متر با ملات یک حجم سیمان و ۳ حجم ماسه (۳:۱) اجرا شود. شمشه گیری حتماً باید در این قشر صورت گیرد. پس از اجرا، سطح این قشر باید خراشیده شود. حداقل ضخامت قشر رویه یا تخته ماله، ۱۰ میلی متر و شامل یک حجم سیمان، دو حجم ماسه شکسته و ۰/۱ حجم خاک سنگ است. مدت زمان آبپاشی و مرطوب نگه داشتن و تناسب کمی بین مواد چسباننده و سنگدانه ها در قسمت های قبلی این فصل و فصل مصالح درج شده است. بند کشی در اندودهای تخته ماله ای و تگرگی، باید در قشر تخته ماله ای صورت گیرد. عمق بند کشی معادل ضخامت این قشر خواهد بود.

این اندود مانند اندود سیمانی تخته ماله است با این تفاوت که سطح نما تیشه دار می شود. برای آن که ضربات چکشی باعث جداشدگی اندود نشود، باید از چکش های مخصوص دندانه شانه ای استفاده کرد و باید توجه داشت که به ضخامت قشر رویه اندودهای چکشی، معادل عمق شیارها افزوده شود.

این اندود مانند اندود سیمانی تخته ماله است با این تفاوت که سطح نما با محلول اسید رقیق (محلول اسید کلریدریک با غلظت کمتر از ۱۰٪) شسته می شود. قشر سطحی مواد چسباننده با اسید ترکیب شده، پس از شست وشو با آب، از سطح نما خارج میشود و به این ترتیب سنگدانه ها نمایان میشوند. در این حالت باید به ضخامت تمام شده قشر رویه به اندازه ضخامت نمایان خرده سنگ ها افزوده شود. برای جلوگیری از نفوذ اسید در خمیر ملات و تولید سفیدک، باید ابتدا سطح کار را مرطوب و بلافاصله پس از اسیدپاشی آن را کاملاً شست، اسید باید رقیق باشد، زیرا سنگدانه های آهکی در اسید کلریدریک حل می شوند. هنگام شست و شوی سطح، باید پاشیدن آب تحت فشار چند ساعت پس از اجرای اندود شروع شود. عمل آبساب بدون استفاده از اسید می تواند انجام شود که در این صورت ۱۶ تا ۱۸ ساعت پس از اجرای اندود، ابتدا باید با برس سیمی ماده چسباننده را تراشید و با برسی نرم و یا فشار آب، خرد هریز را از سطح اندود زدود. سنگدانه های مورد مصرف در این قشر، دارای تنوع گستردهای از نظر رنگ و شکلی هستند.

این اندود مانند اندود سیمانی تخته ماله ای به اضافه قشر رویه است. ضخامت قشر رویه، ۲ میلی متر بوده و ترکیبی از یک حجم سیمان و ۲ حجم ماسه شکسته و ۰/۱ حجم خاک سنگ است. میتوان سیمان را رنگی انتخاب کرد.

اندودهای رزینی - کنیتکس

به طور کلی این نوع مصالح که کنیتکس ابتدایی ترین آنها است به عنوان روکشهای رزینی شناخته می شوند که مشخصات کلی آنها به قرار زیر است : ترکیبات رزینی به صورت مایع شفاف یا بی رنگ برای جلوگیری از نفوذ آب و گرد و خاک در پوشش دیوارهای آجری، سیمانی، سنگی و مانند آنها به کار میروند. این مواد فیلم محافظ و قابل شستشویی را تشکیل می دهند و اجرای آنها مانند رنگ آمیزی در دو یا سه دست بر روی نمای تمام شده ساختمان ها انجام می شود.

روکش های رزینی باید دارای ویژگیهای مشروحه زیر باشند :


خبرنامه ایمیلی !