تست جالب بینایی سنجی با رنگ ها

تست جالب برای بینایی سنجی با رنگ هابا این تست جالب و سرگرم کننده  هم می توانید مدتی بازی کنید و هم بینایی خود را بسنجید ، بازی بسیار ساده است : در هر مرحله بازی شما با تعدادی مربع یک رنگ روبرو هستید که رنگ یکی از آنها با بقیه متفاوت است و شما تنها باید آن مربع را تشخیص دهید.


خبرنامه ایمیلی !