جام جهانی و استفاده از اسپری رنگ محو شونده

اسپری رنگ محو شونده

اسپری رنگ محو شونده

استفاده از رنگ در زیبایی و محافظت سطوح مقوله ای است که برای همگان شناخته شده است. اما جنبه های کاربردی رنگ از جمله امکانات و ویژگیهای جدید رنگ است که با رشد تکنولوژی و استفاده از فناوریهای جدید در تولید رنگ، جای خود را باز نموده است.

اسپری رنگ محو شونده یکی از این کاربرد های رنگ است که در جام جهانی 2014 برزیل مورد استفاده قرار می گیرد. این اسپری ها برای سهولت تنظیم خط دیوار دفاعی در هنگام ضربات ایستگاهی توسط داور بکار گرفته می شود، تا بازیکنان نتوانند از این خط جلوتر روند. خاصیت این رنگ به گونه ای است که پس از یک دقیقه بطور کامل محو می شوند.

کاربرد رنگ در جام جهانی

سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال درباره استفاده از این تکنولوژی جدید گفت: « این اسپری رنگ محو شونده راه حل خوبی برای دنیای فوتبال است، خیلی ها می گویند با این وسیله وقت بازی گرفته می شود و من نیز در ابتدا کمی نسبت به آن بدبین بودم. ولی داورانی که از این اسپری ها استفاده کرده اند، همگی از آن راضی بوده اند»


خبرنامه ایمیلی !