جلوه های فضایی رنگ ها

جلوه های فضایی رنگ ها

رنگ ها تعیین می کنند که ما اشیا را به صورت بزرگتر یا کوچکتر، نزدیک شونده یا دور شونده ببینیم. به جای “نزدیک شونده” و “دور شونده” میتوانیم بگوییم جلوتر و عقب تر . برخی رنگ ها دارای خصلت های ذاتی جلوتر یا عقب تر هستند و آبی روشن به نظر می رسند که به عقب می روند رنگ های گرم با هر درجه ی تیره- روشنی جلو می آیند . با به کار بردن فام، تیره- روشنی و درجه ی خلوص به صورت ماهرانه می توان کاری کرد که سطوح یا اجسام بزرگتر یا کوچکتر ، یا نزدیکتر یا دورتر از آنچه که هستند به نظر برسند.
یک شرط اصلی در فهم اینکه رنگ هایی با حالت نسبی در فام و درجه ی خلوص چگونه نسبت به یکدیگر عقب تر یا جلوتر می روند این است که عوامل دیگر ، همگی یکسان باشند.

فام

رنگ های گرم نسبت به رنگ های سرد جلوتر دیده می شوند . اگر پای راستتان در کفش قهوه ای و پای چپتان در کفش سبز باشد. پای راستتان بزرگتر به نظر خواهد رسید.

درجه ی خلوص

رنگ های با اشباع بیشتر جلو می آیند رنگ های ملایم عقب می روند . یک فیل صورتی بسیار بزرگ و نزدیکتر از یک فیل خاکستری به چشم می آید.

تیره – روشنی

اجسامی که رنگ روشن دارند بزرگتر از همان اجسام با رنگ تیره به نظر می رسند. یک خرس سفید بزرگتر و نزدیکتر از یک خرس سیاه که کنارش ایستاده به نظر می رسد.

اگر رنگ های تیره و روشن را روی یک زمینه قرار دهیم و هیچ فامی موجود نباشد یا فقط یک فام موجود باشد، آنگاه کنتراست تیره – روشنی بین زمینه و رنگ های روی زمینه است که تعیین می کند کدام یک نزدیکتری به زمینه داشته باشد عقب می رود. روی یک زمینه روشن رنگ های تیره نسبت به رنگ های روشن نزدیک تر می آیند ولی روی یک زمینه ی تیره ، رنگ های روشن نسبت به رنگ های تیره جلو می آیند.
به ندرت ترکیب رنگی یافت می شود که در آن به جز یک عامل تمام عوامل دیگر یکسان باشند. ویژگی غالب در یک نمونه (گرمی ، روشنی یا درخشش) تعیین می کند آن نمونه نسبت به دیگر رنگ ها به جلو حرکت کند یا عقب . در یک دنیای خاکستری ، زرد به وضوح جلو می آید در یک دنیای سیاه، خاکستری به علت روشنی اش می درخشند.
جلوه های فضایی رنگ ها و تیره – روشنی. کنتراست تیره – روشنی بین زمینه و رنگ های زمینه است که تعیین می کند رنگ های تیره نزدیک شونده به نظر بیایند یا رنگ های روشن. رنگی که کنتراست بیشتری با زمینه داشته باشد جلو می آید، رنگی که درجه ی تیره – روشنی نزدیک تری به زمینه داشته باشد عقب می رود.

منبع : کتاب درک رنگ و آنچه طراح باید بداند
نوشته : لیندا هولتز شومه
ترجمه : میثم هدایت


خبرنامه ایمیلی !