رنگ های خاکی

رنگهای خاکی نماینده ی یک محیط روستایی با فروتنی های خاص آنهاست که بر روستا بیشتر از شهر و بر گرما بیش از سرما تأکید می شود. این ترکیبات که شامل سبزهای جنگلی، قرمز کنفی، قهوه ای چرمی (قهوه ای مایل به زرد) و قهوه ای آجیلی است، بهترین رنگ های ترکیبی با حنایی خرمایی، بنفش مرغزار یا طلایی اخرایی محسوب می شوند که یادآور خزان فصل پاییزند و سخن از فراوانی می گویند.

دکوراسیون با رنگهای خاکی - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگهای خاکی - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگهای خاکی - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگهای خاکی - روانشناسی رنگها


خبرنامه ایمیلی !