رنگ های پر انرژی و پر جنب و جوش

بسیاری از مردم از به کارگیری این رنگ در دکوراسیون پرهیز دارند اما کمتر رنگی می تواند هیجانی برابر با تاثیر این رنگ ها ایجاد کند. تاثیرات این گروه رنگ چنان چشمگیر و قوی هستند که حتی نیازی به دربرگرفتن سطوح بزرگی مثل دیوارها نیست.

این گروه ، به لحاظ حالات القایی با مجموعه رنگی بازیگوش همسان هستند ولی با این تفاوت که این گروه ترکیبی تکامل یافته تر است ولی همان حالت جنب و جوش را در خود حفظ کرده است. شدت میزان این جنب و جوش عمدتاً با ترکیب رنگ های گرم و روشن ، به بهترین شکل بیان شده است. پس زمینه ی سیاه یا تونالیته های متوسط یا تاریک می توانند هیجان و بار دراماتیک این ترکیب را بیشتر کنند ، در حالی که یک پس زمینه ی سفید می تواند این حالت را روشن تر سازد. تنها استفاده از آن در بخش هایی از دکوراسیون یک اتاق تاثیر بسزایی در نمای آن خواهد داشت.

نمونه هایی از استفاده رنگهای پر انرژی در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون با رنگ های پرجنب و جوش و پرانرژی

دکوراسیون با رنگ های پرجنب و جوش و پرانرژی

دکوراسیون با رنگ های پرجنب و جوش و پرانرژی

دکوراسیون با رنگ های پرجنب و جوش و پرانرژی

دکوراسیون با رنگ های پرجنب و جوش و پرانرژی

دکوراسیون با رنگ های پرجنب و جوش و پرانرژی

دکوراسیون با رنگ های پرجنب و جوش و پرانرژی

دکوراسیون با رنگ های پرجنب و جوش و پرانرژی

دکوراسیون با رنگ های پرجنب و جوش و پرانرژی


خبرنامه ایمیلی !