رنگ های بازیگوش

همانطور که بچه ها عاشق این رنگ های بازیگوش هستند، کودک درون تمام ما نیز این رنگ های برون گرا را دوست دارد. ترکیبی از رنگ های گرم سرزنده و رنگ های سرد از تمام خانواده های رنگی، سرزندگی بیش از حد آنها بیانگر حرکت، فعالیت، فراوانی و فراتر از همه ی اینها شادی مطلق است.

رنگ های بازیگوش - روانشناسی کاربردی رنگ ها (پنتون)

رنگ های بازیگوش - روانشناسی کاربردی رنگ ها (پنتون)

رنگ های بازیگوش - روانشناسی کاربردی رنگ ها (پنتون)

رنگ های بازیگوش - روانشناسی کاربردی رنگ ها (پنتون)

رنگ های بازیگوش - روانشناسی کاربردی رنگ ها (پنتون)


خبرنامه ایمیلی !