رنگ های خیال انگیز

رنگ های خیال انگیز در روانشناسی رنگها وسوسه کننده هستند مانند یک بشقاب پر از آبنبات ها و پاستیل های رنگی . رنگ های گروه خیالی به اندازه سایر گروه ها، ساکت نیستند. این مخلوط درهم و برهم از رنگ های سرزنده ، توجه بیشتری را طلب می کنند و شخصیت بیشتری را نسبت به رنگ های کم رنگ تر و آرامتر و رنگ های با تونالیته میانه از خود نشان می دهند. اگر نیاز به استفاده از کنتراست باشد زرد کمرنگ یا کرم نزدیک به سفید و کلا رنگ های کرم، بهترین ها هستند چون آنها از طراوت این رنگ های شاد نمی کاهند.

دکوراسیون با رنگ های خیال انگیز - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگ های خیال انگیز - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگ های خیال انگیز - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگ های خیال انگیز - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگ های خیال انگیز - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگ های خیال انگیز - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگ های خیال انگیز - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگ های خیال انگیز - روانشناسی رنگها

دکوراسیون با رنگ های خیال انگیز - روانشناسی رنگها


خبرنامه ایمیلی !