رنگ های رمانتیک

درست مانند مجموعه رنگ های نرم و مهربان (به لحاظ حسی) حس رمانتیک در برگیرنده صورتی و بنفش کمرنگ بیشتری است چون این دو رنگ از شهوانی ترین رنگ ها، یعنی قرمز و ارغوانی منشعب شده اند . ولی این ترکیبات رومانتیک یعنی تونالیته ی روشن تا متوسط صورتی و بنفش کمرنگ ، بیشتر جذاب هستند تا فریبا و نسبت به رنگ های روشن سازنده خود، حالت شهوانی کمتری دارند. تصور کنید در پرتو این رنگ ها، یک شمع روشن، یک گلدان گل سرخ معطر و یک شام دو نفره …

دکوراسیون رمانتیک - رنگ های رمانتیک - روانشناسی رنگها

دکوراسیون رمانتیک - رنگ های رمانتیک - روانشناسی رنگها

دکوراسیون رمانتیک - رنگ های رمانتیک - روانشناسی رنگها

دکوراسیون رمانتیک - رنگ های رمانتیک - روانشناسی رنگها

دکوراسیون رمانتیک - رنگ های رمانتیک - روانشناسی رنگها


خبرنامه ایمیلی !