رنگ های سنتی

در روانشناسی رنگهای سنتی می توان این نکته را خاطر نشان کرد که این مجموعه رنگ ها بسیار شبیه مجموعه ی با سلیقه (برازنده) و قدرتمند است ولی تکیه کمتری به روی رنگ مشکی دارد. در عوض این گروه تاکید بیشتری بر آبی دریایی نیمه پر رنگ (و کلا زیر مجموعه های آبی) سبز شکاری، قرمز شرابی (بورگاندی)، قرمز شاتوتی ، آلویی، طلایی کهربایی، خاکستری متوسط تا تیره،خاکستری مایل به قهوه ای و قهوه ای مایل به قرمز (ماهونی ، ماهوگانی) دارد. اینها رنگ هایی مهم و تاریخی هستند که حسی از پیوند را تداعی می کنند. اگر قرار باشد برای ایجاد تأکید یا کنتراست بیشتر ، رنگ های متالیک مورد استفاده قرار گیرند، رنگ مفرغی نافذ بیا طلایی براق بهترین انتخاب هستند.

خانه های سنتی - دکوراسیون سنتی

خانه های سنتی - دکوراسیون سنتی

خانه های سنتی - دکوراسیون سنتی

خانه های سنتی - دکوراسیون سنتی

خانه های سنتی - دکوراسیون سنتی


خبرنامه ایمیلی !