رنگ های معنوی و روحانی

این مجموعه اساسا از ارغوانی مبهم، آبی متفکرانه و بنفش مایل به ارغوانی سیر (قفایی) تاریک، خاکستری شبح مانند و سفید روشن تشکیل می شود. این ترکیبات ، مهیج فکر و ترکیباتی مرموز هستند که آدمی را به آن سوی آسمان ها در دنیایی دیگر می برد و قلمروهای ناشناخته ای در آنت سوی جهان خاکی به روی دیدگانمان می گشایند و حسی فرا واقعی (سورئال) در انسان ایجاد می کنند.

رنگ های معنوی و روحانی - روانشناسی رنگها - دکوراسیون بنفش

رنگ های معنوی و روحانی - روانشناسی رنگها - دکوراسیون بنفش

رنگ های معنوی و روحانی - روانشناسی رنگها - دکوراسیون بنفش


خبرنامه ایمیلی !