رنگ های ملایم و ظریف

روشن ترین و شکننده ترین تمام مجموعه ی رنگ ها، همین گروه رنگی است. ترکیبی متعادل از رنگ های گرم و سرد. این گروه لطیف ، راحت ترین مجموعه ی رنگی برای ترکیب است. در این گروه رنگ های کمرنگ و روشن در کنار هم، همزیستی مسالمت آمیزی دارند و همیشه با ته مایه ای از سفید یا خنثی های روشن ، ترکیب زیبایی به وجود می آورند. این گروه بیش از هر گروه رنگی دیگری، ظرافت و آسیب پذیری را نشان می دهد.

رنگ های ملایم و ظریف - دکوراسیون روشن - روانشناسی رنگها

رنگ های ملایم و ظریف - دکوراسیون روشن - روانشناسی رنگها

رنگ های ملایم و ظریف - دکوراسیون روشن - روانشناسی رنگها

رنگ های ملایم و ظریف - دکوراسیون روشن - روانشناسی رنگها

رنگ های ملایم و ظریف - دکوراسیون روشن - روانشناسی رنگها


خبرنامه ایمیلی !