رنگ های گنگ و صامت

این مجموعه از رنگ ها در حس القایی بسیار شبیه رنگ های گروه قبل (نرم و مهربان) هستند. با این تفاوت که تونالیته های گنگ و صامت ، تلفیقی از رنگ های گرم و سرد هستند و بیشتر آنها دارای تونالیته های متوسطی مانند خاکستری گرفته (مانند رنگ خاکستری آسمان هنگام سحر) ، طبیعتی مبهم هستند. اگر چه آنها شدت کم را به نمایش می گذارند، ولی هنوز پیچیدگی طبیعی خود را حفظ نموده و در کنار ترکیبات خنثی و مشارکت پذیری چون خاکستری ها و خاکستری مایل به قهوه ای ، جلوه بسیار زیبایی را ترسیم می کنند.

رنگ های ساکت و گنگ - رنگ خنثی - روانشناسی رنگ

رنگ های ساکت و گنگ - رنگ خنثی - روانشناسی رنگ

رنگ های ساکت و گنگ - رنگ خنثی - روانشناسی رنگ

رنگ های ساکت و گنگ - رنگ خنثی - روانشناسی رنگ

رنگ های ساکت و گنگ - رنگ خنثی - روانشناسی رنگ

رنگ های ساکت و گنگ - رنگ خنثی - روانشناسی رنگ

رنگ های ساکت و گنگ - رنگ خنثی - روانشناسی رنگ

رنگ های ساکت و گنگ - رنگ خنثی - روانشناسی رنگ


خبرنامه ایمیلی !