روانشناسی رنگ های ساکت، صاف و آرام

رنگها سراسر زندگی ما را در اختیار داشته و غیر قابل اجتناب هستند. هر رنگی داستان خودش را دارد؛ هر رنگی فرهنگ و حس خودش دارد؛ پس باید رنگ ها را بشناسیم، با آن ها ارتباط برقرار کنیم و از وجود آنها استفاده کنیم؛ این دقیقا یعنی روانشناسی رنگ ها! به عبارتی با روانشناسی رنگها، فرد می‌تواند وضعیت روحی و ضمیر ناخودآگاه خویش بهتر را بشناسد. با عدم جایگزینی صحیح رنگ در مکان خاص خود و به کارگیری نادرست آن در محیط های انسانی، صدمات روحی شدیدی بر انسان وارد خواهد آمد. یک رنگ بخش میانی مغز را تحریک میکند و در نتیجه بر اعصاب و روان انسان اثر میگذارد.

رنگ ها آنچنان در روح و روان آدمی اثر میگذارند که موجب تغییر رفتار وی میشوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر میگردد. انسان و رنگ زیر مجموعه ای از نظام کل و جهان میباشند، لذا انسان و رنگ و طبیعت دائما در تعامل با هم بوده و در نهایت انسان محصور در چهار دیواری طبیعت را تحت تأثیر کلی و محسوس قرار میدهند.

حتما بخوانید :  تاثیر روانی رنگ ها بر روحیه افراد

روانشناسی رنگهای ساکت، صاف و آرام

تصور کنید یک آسمان آبی صاف که در یک آب سبز آبی زلال دریا منعکس شده است و ابرهای پراکنده سپیدی هم برای تأکید بیشتر بر روی یک استراحت آرامش بخش در بالای آن دیده می شوند. اینها همگی آبی های روشن تا متوسط و یا تونالیته های تیره ی آبی ، سبز آبی ، سبز یا بنفش کمرنگ هستند که احتمالا با یک تکه ابر یا رنگ سفید برفی مورد تأکید قرار می گیرند تا یک تضاد طبیعی را نشان بدهند. از آنجایی که رنگ های روشن بیانگر صلح و آرامش هستند، از آنها به میزان ناچیزی، برای نشان دادن تأکید نیز استفاده می شود.

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها


خبرنامه ایمیلی !