روانشناسی رنگ های ملایم ، نرم ، دلپذیر

رنگها سراسر زندگی ما را در اختیار داشته و غیر قابل اجتناب هستند. هر رنگی داستان خودش را دارد؛ هر رنگی فرهنگ و حس خودش دارد؛ پس باید رنگ ها را بشناسیم، با آن ها ارتباط برقرار کنیم و از وجود آنها استفاده کنیم؛ این دقیقا یعنی روانشناسی رنگ ها! به عبارتی با روانشناسی رنگها، فرد می‌تواند وضعیت روحی و ضمیر ناخودآگاه خویش بهتر را بشناسد. با عدم جایگزینی صحیح رنگ در مکان خاص خود و به کارگیری نادرست آن در محیط های انسانی، صدمات روحی شدیدی بر انسان وارد خواهد آمد. یک رنگ بخش میانی مغز را تحریک میکند و در نتیجه بر اعصاب و روان انسان اثر میگذارد.

رنگ ها آنچنان در روح و روان آدمی اثر میگذارند که موجب تغییر رفتار وی میشوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر میگردد. انسان و رنگ زیر مجموعه ای از نظام کل و جهان میباشند، لذا انسان و رنگ و طبیعت دائما در تعامل با هم بوده و در نهایت انسان محصور در چهار دیواری طبیعت را تحت تأثیر کلی و محسوس قرار میدهند.

حتما بخوانید :  تاثیر روانی رنگ ها بر روحیه افراد

روانشناسی رنگ های ملایم ، نرم ، دلپذیر

این گروه رنگ هایی آرام، مشتاق و مهربان هستند که بیننده را برای لمس خود وسوسه می کند. این رنگ ها در تو نالیته های روشن تا متوسط به بهترین حالت خود می رسند و از کنتراست هایی که باعث به وجود آمدن (رنگ های) تاریک و روشن می شوند نیز جلوگیری می کنند. در این ترکیبات یک مجموعه از تونالیته های خنک وجود دارد ولی آنها بیشتر به سمت رنگ های گرم گرایش دارند چون تم برتر همواره به سوی نرمی آرام بخش و گرما گرایش دارد.

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم


خبرنامه ایمیلی !