روانشناسی رنگ های وسوسه انگیز

رنگها سراسر زندگی ما را در اختیار داشته و غیر قابل اجتناب هستند. هر رنگی داستان خودش را دارد؛ هر رنگی فرهنگ و حس خودش دارد؛ پس باید رنگ ها را بشناسیم، با آن ها ارتباط برقرار کنیم و از وجود آنها استفاده کنیم؛ این دقیقا یعنی روانشناسی رنگ ها! به عبارتی با روانشناسی رنگها، فرد می‌تواند وضعیت روحی و ضمیر ناخودآگاه خویش بهتر را بشناسد. با عدم جایگزینی صحیح رنگ در مکان خاص خود و به کارگیری نادرست آن در محیط های انسانی، صدمات روحی شدیدی بر انسان وارد خواهد آمد. یک رنگ بخش میانی مغز را تحریک میکند و در نتیجه بر اعصاب و روان انسان اثر میگذارد.

رنگ ها آنچنان در روح و روان آدمی اثر میگذارند که موجب تغییر رفتار وی میشوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر میگردد. انسان و رنگ زیر مجموعه ای از نظام کل و جهان میباشند، لذا انسان و رنگ و طبیعت دائما در تعامل با هم بوده و در نهایت انسان محصور در چهار دیواری طبیعت را تحت تأثیر کلی و محسوس قرار میدهند.


روانشناسی رنگ های وسوسه انگیز

این رنگ ها وسوسه کننده که هر طبعی را تحریک می کند از قرمز تند، ارغوانی تند، نارنجی شاداب و صورتی تکان دهنده و سایه های عسلی خردلی تشکیل می شود که برای افزایش حس نمایشی خود، ممکن است با یک پرده ی سیاه مطلق در یک جا ظاهر شوند. این مجموعه گروه رنگی ، رنگهای متوسط یا کمرنگ نیستند. آنها باید تیره یا روشن یا تونالیته متوسط قوی باشند. پیام شهوانی و محرک این مجموعه رنگ ها کاملا واضح است : اگر می توانید در مقابل من مقاومت کنید.

رنگ های وسوسه انگیز - روانشناسی رنگها

رنگ های وسوسه انگیز - روانشناسی رنگها

رنگ های وسوسه انگیز - روانشناسی رنگها

 


خبرنامه ایمیلی !