چرا از رنگ در نمای ساختمان استفاده می کنیم؟

در جواب اینکه چرا از رنگ در نما استفاده می کنیم؟ باید گفت که اغلب مردم تصور می کنند که مهمترین جنبه نمای ساختمان زیبایی آن است در حالی که زیبایی تنها یکی از عواملی است که باید به آن توجه شود. جنبه هایی نظیر اقلیم،(شامل میزان باران، خشکی یا رطوبت هوا، باد، گردو غبار، نور خورشید، حداقل و حداکثر دما در طول یکسال و میزان آلودگی هوا و نو ع آن و…)، همچنین مصالح موجود در منطقه، مسائل ایمنی، سیمای شهری و… از دیگر عواملی هستند که در طراحی نما باید به آن توجه شود. بدین منظور، کارایی و توانایی نوع محصول و شیوه اجرای نماسازی اهمیت بسیاری دارد.جدول زیر مقایسه ای از روشهای مختلف نماسازی و مزایا و معایب هرکدام را مشخص می کند.

ردیف سنگ خشک سنگ ملاتی آجر آلومینیم کامپوزیت سرامیک خشک رنگ و پوشش توضیحات
1 مقاومت در برابر آب باران متوسط زیاد متوسط متوسط متوسط متوسط در شیوه اجرای خشک امکان نفوذ آب به پشت نما از محل درزها وجود دارد.
2 مقاومت در برابر نور خورشید زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد کم تا زیاد کم تا زیاد بستگی به نوع محصول انتخابی دارد.
3 مزیت نسبی ناشی از وزن نما کم کم کم زیاد متوسط زیاد
4 تنوع رنگ کم متوسط کم زیاد زیاد زیاد فقط اقلام محدودی از سنگ را می توان به صورت خشک جرا کرد.
5 تنوع بافت و شکل کم زیاد کم کم زیاد زیاد فقط اقلام محدودی از سنگ را می توان به صورت خشک جرا کرد.
6 امکان اجرا به صورت منحنی دو بعدی کم کم متوسط زیاد کم زیاد منظور از منحنی دو بعدی احجامی است که دارای سطحی مشابه استوانه می باشند.
7 امکان اجرا به صورت منحنی سه بعدی کم کم متوسط کم کم زیاد منظور از منحی سه بعدی احجامی که تمام یا قسمتی از آن کروی باشد.
8 مقاومت در برابر خراش زیاد زیاد متوسط متوسط زیاد کم تا متوسط در شیوه نماسازی بوسیله رنگ و پوشش میزان مقاومت بستگی به نوع مصالح دارد.
9 میزان مقاومت در برابرضربه متوسط زیاد زیاد متوسط کم زیاد
10 مقاومت در برابر جذب آلودگیهای محیطی زیاد زیاد کم زیاد زیاد کم تا زیاد در شیوه نماسازی بوسیله رنگ و پوشش میزان مقاومت بستگی به نوع مصالح دارد.
11 تأمین ایمنی در برابر سقوط مصالح متوسط کم متوسط زیاد متوسط زیاد
12 امکان اجرا در ابعاد کوچک کم زیاد زیاد کم کم زیاد منظور از ابعاد کوچک اشکالی مانند ابزار و فرمهایی دارای برجستگی و فرورفتگی کوچک هستند.
13 امکان اجرا در ابعاد بزرگ و پیوسته کم کم کم متوسط کم زیاد
14 قابلیت پوشاندن ترک های سطح زیرکار زیاد متوسط زیاد زیاد زیاد کم تا متوسط در شیوه نماسازی بوسیله رنگ و پوشش، بستگی به نوع محصول دارد.
15 ترمیم پذیری کم متوسط متوسط کم کم متوسط تا زیاد
16 امکان تغییر یا تعویض زیاد کم کم زیاد زیاد زیاد
17 مقاومت در برابر نفوذ حشرات به زیرنمای ساختمان کم زیاد متوسط متوسط کم زیاد در نمونه های خشک در پشت سطح خارجی نما امکان جمع شدن حشرات وجود دارد.
18 مقاومت در برابر رشد جلبگ و قارچ در مناطق مرطوب متوسط متوسط کم متوسط متوسط کم تا زیاد رشد جلبک و قارچ در نمونه های  خشک درشت نما و در نمونه های ملاتی در سطح نما مشاهده می شود در نمونه رنگ و پوشش بستگی به نوع محصول دارد.


خبرنامه ایمیلی !