چسبندگی مغناطیسی روشی نوین در صنعت رنگ

چسبندگی مغناطیسیشاید بتوان گفت یکی از مهمترین ویژگیهایی که لایه رنگ باید داشته باشد اتصال یا چسبندگی مناسب به سطح زیرکار است. این چسبندگی، موجب ماندگاری لایه رنگ بر روی  سطح رنگ آمیزی شده می شود. به طور معمول رنگ ها به دو روش فیزیکی و شیمیایی با بستر زیر کار خود پیوند برقرار می کنند.

روش فیزیکی راه حلی است که ذرات و مولکول های لایه رنگی با ذرات تشکیل دهنده سطح بستر زیرکار به صورت فیزیکی درگیر شده و به این وسیله ماندگاری لایه رنگ تأمین می شود.

در روش شیمیایی نوعی پیوند شیمیایی بین ذرات سطح زیرکار و مواد تشکیل دهنده لایه رنگ شکل می گیرند.

به عبارت دیگر سطح رنگ با سطح بستر خود ترکیب شده و به ماده ای دیگر تبدیل می شود که از یک طرف به بستر زیرکار متصل است و از طرف دیگر به لایه های بالایی رنگ پیوند دارد.

این دو روش فیزیکی و شیمیایی برای سطوح زیرکارهایی قابل استفاده اند که ساختار مولکولی آنها امکان پیوند شیمیایی یا فیزیکی را به رنگ بدهد. برخی مواد امکان این پیوند را به لایه رنگی نمی دهند و لذا رنگ های معمول امکان چسبندگی و ماندگاری طولانی برروی سطوح آنها ندارند.

برخی از مواد طبیعی مانند گرانیت، مرمر، بتن و سرامیک و کاشی دارای سطحی متراکم هستند که امکان درگیری فیزیکی و شیمیایی را به اکثر رنگ ها و پوشش ها نمی دهند. لذا برای پوشش آنها نیاز به رنگ هایی است که به روشی دیگر بتوانند بر روی سطح آنها قرار گیرند.این روش نوین صنعت رنگ، استفاده از خواص مغناطیسی مواد است.

چسبندگی مغناطیسی روشی خیلی جالب است که با استفاده از یونهای مثبت ایجاد شده در لایه رنگ ، یون های منفی سطح زیرکار را جذب نموده و یک پیوند مغناطیسی ایجاد می کند. به این وسیله مانند دو قطب آهن ربا یکدیگر را جذب می کنند.

این فیلم، شیوه چسبندگی و جذب بتونه های مغناطیسی را نشان می دهد.

خاصیت جذب مغناطیسی در گونه ای از بتونه های شرکت SKK به نام SK Tile Filler نیز استفاده شده است. این بتونه برای آماده سازی سطح فضاهایی نظیر آشپزخانه های قدیمی و سرویس ها و… که نیازمند تغییر هستند و عملیات تخریب و بازسازی کاشی ها منجر به صرف زمان و هزینه های زیادی است، کاربرد فراوانی دارد.

این نوع بتونه اجرای ساده ای دارد و برای پیوند لایه های بعدی رنگ های دکوراتیو بستری مناسب ایجاد می کند.

تصویر زیر مکانیزم چسبندگی مغناطیسی بتونه SK Tile Filler به سطح کاشی را نشان می دهد.

مکانیزم چسبندگی مغناطیسی بتونه SK Tile Filler


خبرنامه ایمیلی !