رنگ های شاد ، سرزنده و با نشاط

روانشناسی رنگ های شاد، سرزنده و با نشاط

روانشناسی رنگ های شاد : این کلایدوسکوپ (شهر فرنگ) رنگی رقصان، نسبت به رنگ های روشن برجسته گروه بازیگوش دارای رنگ های پیچیده تری است. این گروه برای تأکید بیشتر و ایجاد کنتراست ، از رنگ های پررنگ تر استفاده می کنند. فقط اگر یک کیف پر از کاغذ رنگی به هوا پرتاب شود و به شکلی تصادفی روی زمین بریزد، ترکیب آنها یک انتخاب آزاد و باز از رنگ هاست که احساس حرکت و سرمستی را بیان می کند.

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

رنگ های شاد

1+
حتما بخوانید :   رنگ زرد

خبرنامه ایمیلی !