رنگ های قدرتمند

رنگ های قدرتمند – روانشناسی رنگها

این گروه مقتدر و قوی از رنگ های زیادی تشکیل می شود، ولی قوی ترین ترکیب، با استاده از یک طیف تک سمبولیک و ترکیب آن با سیاهی (که دارای قدرت مطلق است) ایجاد می شود. سیاه با قرمز مایل به زرد، که رنگی کاملا کلیسایی و قدرتمند است، سیاه با ارغوانی شاهوار یا آبی سلطنتی ، سیاه با زرد، رنگ های ترکیبی خیره کننده ای هستند که نماد حیوانات درنده و حشرات گزنده هستند.

ترکیبات دیگر شامل انواع سیاه است که نشانگر اقتدار و طوسی زغالی سنگی یا آبی پر رنگ به علاوه دو رنگ قدرتمند دیگر از خانواده سبز که یکی رنگ پول و دیگری رنگی نظامی است.

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

حتما بخوانید :   کاربرد رنگ ها در طراحی

خبرنامه ایمیلی !