رنگ های ملایم ، نرم ، دلپذیر

روانشناسی رنگ های ملایم ، نرم ، دلپذیر

این گروه رنگ هایی آرام، مشتاق و مهربان هستند که بیننده را برای لمس خود وسوسه می کند. این رنگ ها در تو نالیته های روشن تا متوسط به بهترین حالت خود می رسند و از کنتراست هایی که باعث به وجود آمدن (رنگ های) تاریک و روشن می شوند نیز جلوگیری می کنند. در این ترکیبات یک مجموعه از تونالیته های خنک وجود دارد ولی آنها بیشتر به سمت رنگ های گرم گرایش دارند چون تم برتر همواره به سوی نرمی آرام بخش و گرما گرایش دارد.

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

روانشناسی رنگ های ملایم

حتما بخوانید :   رنگ ضد باکتری

خبرنامه ایمیلی !