SKK IRAN | دسته بندی نشده

رنگ های برازنده زیبا با سلیقه

رنگ های زیبا و برازنده

اگرچه این رنگ های سمبلیک زیبا و ظریف ، نسبت به مجموعه رنگ های (قدرتمند)، از قدرت کمتری خود را به بیننده تحمیل می کنند. سیاه عقیقی و تونالیته ای تیره ی (مانند خاکستری های خنثی و خاکستری های مایل به قهوه ای) در این گروه حضوری موثر دارند که به این ترکیب ، وزن […]