SKK IRAN | طبیعت

سازگاری رنگ های ساختمانی با طبیعت

سازگاری رنگ های ساختمانی با طبیعت

یکی از خصوصیات مهمی که مصالح نمای ساختمان ها باید دارا باشند همین موضوع سازگاری شان با طبیعت و شرایط آب و هوایی مختلف است . که رنگ ها و پوشش های معماری به خوبی این قابلیت را دارند که در هر نوع شرایطی اجرا شوند و دوام خود را حفظ کنند. 0