SKK IRAN | نقاشی دیواری

empena viva - استفاده از رنگ و نقاشی دیواری در نمای ساختمانی در برزیل

استفاده از رنگ و نقاشی دیواری در نمای ساختمانی در برزیل

نقاشی دیواری در نمای ساختمانی در سائو پائولوی برزیل با استفاده از رنگ و نقاشی دیواری تصاویر زیبایی خلق شده است که بر زیبایی ساختمان می افزاید. نام این پروژه empena viva می باشد و در سال 2015 اجرا شده است. 0