SKK IRAN | نمای ساختمان خاص

نمای ساختمان های با اشکال خاص - رنگ نمای ساختمان - نمای ساختمان خاص - نماسازی - اجرای نما - رنگ نما - نمای سفید

ایجاد نمای ساختمان های با اشکال خاص و پیچیده با رنگ

در این گالری ، تصویر ساختمان هایی را میبینیم که بخاطر داشتن فرم نمای پیچیده ، اجرای نما برایشان کاری دشوار است و تنها مصالحی که امکان اجرای صحیح و آسان را بر روی این نماها دارد رنگ و پوشش های معماری است که بدلیل سهولت در اجرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 0