ترمیم بتن

ترمیم کننده بتن Toughmol - ترمیم بتن و سیمان - محافظ بتن و سیمان - ماله کشی

افزودنی سیمان Toughmol ترمیم کننده بتن و سطوح سیمانی

از افزودنی سیمان Toughmol به عنوان ترمیم کننده بتن، تقویت کننده اتصال، افزودنی ضد آب کننده، چسب کاشی، سخت کننده گروت و افزایش دهنده خاصیت کشسانی استفاده می شود.