عایق بندی

اجرای بدنه و کف سازی استخر

بدنه و کف سازی استخر پوشش رنگ دیواره استخر ساختمان مسکونی از محصول Elegance Tile صورت پذیرفته است.