پوشش نمای ستون ها و سقف زیرگذر میدان آزادی در مشهد

پوشش دیواره و سقف ایستگاه قطار شهری مشهدپوشش دیواره و سقف ایستگاه قطار شهری مشهد

نمای ستون ها و سقف زیرگذر

پوشش نمای ستون ها و سقف زیرگذر میدان آزادی در مشهد که از محصول Lenaluck و برای زیرسازی آن از محصول Toughmol استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !