نما و رنگ نمای برج تجاری

رنگ نمای ساختمان

اجرای نمای برج تجاری از نمونه کارهای خارجی شرکت که از پوشش های SKK در رنگ نمای ساختمان استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !