رنگ نمای ساختمان با سطح شیبدار

نمای ساختمان - رنگ آردواز

در ساختمان مسکونی از رنگ نمای ساختمان LENA FLEX سطح شیبدار و نمای سطوح سیمانی پوشیده شده است.


خبرنامه ایمیلی !