اجرای رنگ آمیزی ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد

اجرای رنگ آمیزی ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد

اجرای رنگ آمیزی داخلی ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد

از محصول Acristar برای فضای داخل و برای نمای داخلی پارکینگ نیز از محصول Lenafriend استفاده شده است

 

0

خبرنامه ایمیلی !