نمای بیمارستان

نمای بیمارستان

در نمای بیمارستان و فضاهای داخلی مرکز MOUNT ELIZABETH NOVENA در کشور سنگاپور محصولات BIOFINE MATT و ELEGANSTONE SAGAN و SANIFRESH و SK EPO W EHG و INTERMATT و DECOLUX استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !