رنگ فضای داخلی ایستگاه قطار شهری مشهد

رنگ پروژه قطار شهری مشهد

رنگ فضای داخلی ایستگاه قطار شهری مشهد

در فضای داخلی ایستگاه غدیر در پروژه قطار شهری مشهد از رنگ فضای داخلی مشابه گرانیت استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !