اهمیت رنگ

مداد رنگی - روانشناسی رنگ - تاثیر رنگ بر روحیه - اثرات رنگ

تاثیر روانی رنگ ها بر روحیه افراد

رنگ ها آنچنان در روح و روان آدمی اثر میگذارند که موجب تغییر رفتار وی میشوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر میگردد. انسان و رنگ زیر مجموعه ای از نظام کل و جهان میباشند، لذا انسان و رنگ و طبیعت دائما در تعامل با هم بوده و در […]