جام جهانی

اسپری رنگ محو شونده

جام جهانی و استفاده از اسپری رنگ محو شونده

اسپری رنگ محو شونده استفاده از رنگ در زیبایی و محافظت سطوح مقوله ای است که برای همگان شناخته شده است. اما جنبه های کاربردی رنگ از جمله امکانات و ویژگیهای جدید رنگ است که با رشد تکنولوژی و استفاده از فناوریهای جدید در تولید رنگ، جای خود را باز نموده است. اسپری رنگ محو […]