رنگ درمانی

رنگ درمانی

رنگ درمانی

به اطراف خود نگاه کنید، رنگ ها همه جا هستند، مارا احاطه و در بر گرفته اند. ما زندگی را از دریچه رنگ ها، شکل ها و البته صداها حس می کنیم. رنگ های مختلف در زندگی ما از بسیاری جهات تأثیر گذار هستند، بعنوان مثال رنگ قرمز عموماً به هنگام رانندگی یا استفاده از […]