رنگ های تند

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها

رنگ های تند و ترش

وقتی که دمای روی زبانتان داغ و تند است، رنگ ها باید آن را تشدید کنند. این مجموعه رنگ ها شامل زرد زرد چوبه ای و نارنجی با نشاط است و ارغوانی آن را آتنشین تر می سازد. سس سالسای روشن و قرمز فلفلی ، مقداری Cayenne زنجبیل با مقداری برگ گشنیز یا گوآکامول (نوعی […]