ریزش نما

ریزش نمای ساختمان

ریزش نمای ساختمان در اثر طوفان تهران

شیوه سنتی اجرای سنگ و آجر همواره مورد اعتراض مهندسین و کارشناسان آتش نشانی بوده است. این روش اجرای نماسازی به عنوان یک خطر بالقوه همواره جان رهگذران و ساکنین ساختمان ها را تهدید می کند. در حادثه ریزش نمای ساختمان که در اثر وقوع طوفان در تهران رخ داد زن جوانی هنگامی که از […]