نمای سنگی

استوپه شماره 1 سانچی

مجسمه به مثابه نما

مجسمه به مثابه نما پیکرتراشی به عنوان یکی از سه فرم هنر هند، از دوران کهن در خدمت هنر دینی این سرزمین بوده است. به کارگیری این فرم هنری به معنای یونانی آن از دوره ی کوشان ها آغاز شد. پیش از این پیکرتراشی هویت مستقل نداشته و در ارتباط با معماری تعریف می شد. […]