hydrophilic

برج - آپارتمان - نمای ساختمان - نمای خود شستشو

رنگ خود شستشو یا خود تمیز شونده با خاصیت hydrophilic (هیدروفیلیک)

رنگ های خود شستشو با خاصیت hydrophilic (هیدروفیلیک) گونه ای از رنگ ها هستند که آب باران را به سطح خود جذب نموده و از آن برای دفع چربی و دوده استفاده می کند.